Riêng Tư: Em luôn muốn được chết, nhưng giờ em muốn được giúp đỡ.

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp: