Quyền tác giả

Khi đăng tải lại trên các trang mạng hay trích dẫn một phần hay toàn bộ các bài viết đã đăng tải trên blog này, phải ghi rõ nguồn từ Beautiful Mind VN (beautifulmindvn.com) và dẫn link tới bài viết gốc trên trang. Bên đăng lại không được biên tập, chỉnh sửa bài viết nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Biên tập Beautiful Mind VN. Trong trường hợp in ấn hoặc sử dụng các bài viết cho mục đích thương mại, các bên liên quan phải nhận được sự cho phép bằng văn bản của Ban Biên tập Beautiful Mind VN

Creative Commons License
Beautiful Mind VN by http://beautifulmindvn.com is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s