Trở nên tốt hơn

“Bạn không bắt buộc phải cùng là một con người trước đây một năm, một tháng, hoặc thậm chí là 15 phút trước. Bạn hoàn toàn có quyền lớn lên, trở nên tốt hơn. Không cần xin lỗi gì cả.” (You are under no obligation to be the same person you were a year, month,…