Người sống sót

“Tôi không thích cụm từ “kêu cứu.” Tôi chỉ là không thích cách nó diễn đạt mà thôi. Khi ai đó nói với tôi, “Mình đang tính chuyện tự tử, có kế hoạch cả rồi. Mình chỉ cần một lí do để không làm chuyện đó,” tôi nào có thấy họ cần ai cứu đâu.…