We Are Young (*)

(*) Lời tựa được đặt dựa theo bài hát cùng tên của nhóm Fun. Đây là bài viết được dựa chủ yếu trên trải nghiệm, quan điểm và cảm xúc của tác giả. Bài viết không nhằm đại diện và không tổng quát hóa bất cứ ai hay nhóm đối tượng nào. Hai từ “Tuổi…