[Sự phụ thuộc vào rượu bia] Kỳ 2: Các giải pháp phòng ngừa, quản lý và điều trị

Kỳ trước: [Sự phụ thuộc vào rượu bia] Kỳ 1: Hồ sơ bệnh án, nguyên nhân và các khuyết tật có liên quan Phòng ngừa Các biện pháp phòng ngừa cấp I (primary prevention) để ngăn chặn vấn đề về rượu khá đa dạng. Các biện pháp này có thể bao gồm: Can thiệp về mặt…