Đặc quyền

(Privilege – “Đặc quyền”, “đặc ân” trong tiếng Việt. ) Dừng một chút và suy nghĩ, bạn đang nắm giữ bao nhiêu đặc quyền trong xã hội này? Có bao nhiêu người có những đặc quyền tương tự? Quan trọng hơn hết, bạn đã đối xử với những người ít đặc quyền hơn mình như…