Trầm cảm: Chẩn đoán bệnh

Nguồn: Friedman, Edward S. ‘Diagnosis’. Handbook Of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 19–30. Print. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng (mọi góp ý xin vui lòng gửi trực tiếp về địa chỉ hoanghannom@gmail.com) Hiệu đính: Nguyễn Thanh Hà & Nguyễn Huy Hoàng Chương 1: Trầm cảm:…

Trầm cảm trong các nhóm bệnh nhân khác nhau

Nguồn: Denko, Timothey and Friedman, Edward S. ‘Depression in Different Types of Patients’. Handbook of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 13–18. Print. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Hiệu đính: Nguyễn Thanh Hà & Nguyễn Huy Hoàng Nhà xuất bản Springer Healthcare (Vương quốc Anh) giữ…

Trầm cảm: Phân loại, nguyên nhân, và dịch tễ học

Nguồn: Friedman, Edward S. ‘Classification, Causes, And Epidemiology’. Handbook Of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 1–12. Print. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Hiệu đính: Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Đỗ Khả Tú, và Nguyễn Huy Hoàng Biên tập, chỉnh sửa: Nguyễn Khánh Linh Nhà xuất bản…